PROPOSTA D’OBJECTIUS LOCALS DEL MOVIMENT INDIGNATS DE SANTA COLOMA

Llegeix i assimila aqueste propostes, fes les esmenes i propostes de canvis pertinents i vine a comentar i votar-ho a l’assamblea de dilluns 6 de Juny de 2011.
Si no pots acudir, pots deixar la teva opinió als comentaris d’aquest post, a la bústia de suggeriments de la plaça o al nostre mail acampadagramenet@gmail.com

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

A presentar als regidors i regidores el dia de la presa de possessió del nou ajuntament l’11 de juny de 2011.

1-LLIBERTATS I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

El govern municipal no és democràtic pel sol fet d’haver estat elegit i funcionar segons el marc legal existent. Aquesta és una condició necessària però no suficient. Cal també que realitzi un conjunt de polítiques públiques que responguin a les demandes i necessitats dels ciutadans, que redueixin les desigualtats socials i territorials existents, que afavoreixin la participació de tothom en la vida ciutadana i que les seves actuacions estiguin sempre guiades per els interessos generals i no per servir interessos i privilegis d’individus o grups particulars. La dialèctica permanent entre Ajuntament i societat civil és una condició indispensable de la democràcia municipal.

1.1.-Plens oberts amb garantia de participació dels ciutadans i ciutadanesi en els quals estigui regulada la via per fer propostes que el plenari hagi de tenir en consideració.

1.2.-Elaboració de pressupostos participatius. Amb participació d’entitats i ciutadans a títol individual i de caire vinculant. A partir tant de propostes de l’administració com de propostes ciutadanes. Haurà d’incloure un seguiment i avaluació participatives del procés.

1.3.-Assemblees periòdiques amb les entitats dels barris, veïns i veïnesper debatre els problemes dels barris i orientar inversions.

1.4.-Celebració de referèndums vinculants.Reduir sensiblement el nombre de signatures necessàries segons la normativa legal vigent. Es convocarà referèndum quan el partit/partits governants aprovin qualsevol mesura contraria al seu programa electoral i per acord entre ciutadania i ajuntament per temes de gran importància social.

1.5.-Dissoldre l’actual Consell de Ciutat i fer-ne la crítica i autocrítica públiques. Buscar l’acord entre entitats i població en general i ajuntament per crear un nou model de consell/s de participació per grans temes permanents de ciutat, amb un reglament que garanteixi la total representació i l’eficàcia (en una composició on tècnics i polítics de l‘Ajuntament no superior un 20% dels seus membres)

2-CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ

2.1.-Accés als equipaments culturals per part de la poblaciói grups locals. Potenciar la producció cultural local.

2.2.-Potenciar el mitjans de comunicació locals amb participació ciutadana.La Ràdio Municipal té un gran potencial ciutadà. No ha de ser portaveu de l’Ajuntament. L’Ajuntament disposarà de programes propis, però també els grups polítics, les entitats, els col·lectius, ciutadans, etc.

2.3.-Estudiar la creació d’una televisió comarcal del Barcelonès Nord.

2.4.-Les zones wifi públiques de l’Ajuntament hauran de donar accés lliure a la xarxa. Actualment només dona accés a la web de l’Ajuntament

3-NO MÉS PRIVILEGIS PER A POLÍTICS

Els ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma que accedeixin a l’ajuntament en qualitat de representants polítics han de ser servidors del poble i no gaudir de privilegis derivats de l’exercici del seu càrrec.

3.1.-Retall dràstic dels sous del regidors/ores i alcalde/alcaldessa. Aquest sou estarà en relació amb la mitjana de la resta de treballadors i treballadores, començant pel 18% de la darrera pujada.

3.2.-Transparència econòmica: el sou de regidors, regidores i tècnics de més nivell han de ser públics. Aquests hauran de fer una declaració de bens a l’inici i al final del seu mandat.

3.3.-Reducció del 50% dels càrrecs de confiança i dels tècnics de més alt nivell. Dràstica reducció dels seus sous.

3.4.-Supressió de tota mena de privilegis.Cobrament d’un sol sou, forta rebaixa de les dietes, desaparició de la retribució per l’assistència a reunions,…

3.5.-No prescripció dels casos de corrupció. Cessament de les i els polítics corruptes. Garantir el retorn de diners i propietats adquirides de forma il·lícita. Inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics i per formar part de l’administració pública, en cas de sentencia ferma i com a mesura cautelar del jutge d’instrucció.

4-TREBALL, IMMIGRACIÓ I COHESIÓ SOCIAL

La població colomenca pateix amb molta duresa la pèrdua de drets que comporten les retallades i són evidents els perills de fragmentació social. Tot i partint de la idea de que tothom ha de ser igual en drets i deures, constatem que els immigrants sovint no gaudeixen de tots els drets i estan entre els més desafavorits per l’impacte de la crisi.

4.1.-El fons dels plans d’ocupació seran destinats a projectes que siguin coneguts i rebin el suport de les entitats i la ciutadania. També s’impulsarà la formació de joves mitjançant professionals jubilats que s’ofereixin.

4.2.-Repensar,d’acord amb la ciutadania i entitats, el Pla de Convivència i impulsar de manera vigorosa un de nou.

4.3.-Tothom ha de tenir dret a estar empadronat. L’ajuntament no ha de posar traves a l’informe d’arrelament, a més de ser transparent pel que fa als criteris que utilitza i evitar, sempre, utilitzar-lo com a arma per a “castigar” els sense papers.

4.4.-L’administració local ha de cobrir les necessitats dels immigrants pel que fa a informació i formació (escoles d’adults suficients per a tothom), “rutes” a les administracions, mediacions, traducció,…

4.5.-L’ajuntament ha d’aixecar la prohibició del burca i el qitab, a més d’impedir altres prohibicions que siguin un atac directe vers la diferència, sigui del tipus que sigui.

4.6.-L’ajuntament ha d’abordar el problema dels pisos sobreocupats evitant la intervenció policial; pel que fa a l’habitatge, a més, ha de propiciar que no es dificulti l’accés a l’habitatge per xenofòbia.

4.7.-S’ha de mantenir una actitud activa des de l’administració local per fer front als falsos rumors referits a la immigració. S’han de desenvolupar campanyes d’informació i sensibilització sobre el fet migratori. L’administració local ha d’afavorir la participació conjunta d’entitats, fent activitats als barris que afavoreixin l’intercanvi comunitari.

4.8.-Fomentar polítiques d’igualtatper a fer front, també en època de crisi, a les desigualtats de gènere, així com d’altre tipus de desigualtats socials.        

4.9.-Augmentar els recursos de l’assistència social per atendre a la gent gran que està sola a casa.

5-URBANISME I MEDI AMBIENT

La ciutat de Santa Coloma històricament ha patit greument el ràpid desenvolupament urbanístic. Darrerament aquest fet s’ha agreujat, é;s fruit de la corrupció i l’especulació.

5.1.-S’han de fer millores urbanístiques als barris més densos.

5.2.-Fer inversions en creació de llocs de treball impulsats per obres publiques d’interès ciutadà, prioritzant la rehabilitació d’edificis, des de l’ajuntament, contractant aturats de la localitat, aquestes obres no es concedeixen a empreses privades. (Aquestes obres seran sota el control de la ciutadania).

5.3.-Elaborar, d’acord amb entitats i ciutadania, un Pla mediambientalque reculli, entre d’altres, els següents aspectes: control i mesures per a la reducció de la contaminació de l’aire que respirem, foment del reciclatge, recollida selectiva d’escombraries i foment de les energies alternatives.

5.4.- Rehabilitació ecològica d’habitatges: Des del punt de vista medi ambiental tot habitatge rehabilitat o d’obra nova haurà de ser reformat o construït sota criteris ecològics: Estalvi d’energia, utilització de fonts d’energia renovables, reutilitzant i reduint l’ús dels recursos, prioritzant la utilització de recursos d’extracció local, gestionant ecològicament el residus.

5.5.-Creació de noves zones verdes, horts urbans, parcs i jardins.

5.6.-Redacció i execució d’un projecte per Can Zamd’acord amb la ciutadania (Parc urbà, verd i frondós).

5.7.-Fomentar les formes de mobilitat sostenible. Donant exemple des de les institucions públiques.

6-DRET A L’HABITATGE

Segon l’Article 47 de la Constitució espanyola tots el habitats tenen dret a un habitatge digne i adient. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sol d’acord a l’interès general per impedir l’especulació. La crisi ha disparat el nombre de desnonaments i la ciutadania i els seus servidors, regidores i regidors, hi han d’estar alerta.

6.1.-Desenvolupament de polítiques contràries a l’especulació immobiliàriaamb la participació d’entitats i ciutadans.

6.2.-Apujar l’IBI per els pisos buits perquè surtin al mercat.

6.3.-Fer aplicar la llei vigent de la Generalitat per fer que els propietaris hagin de llogar el pisos buits.

6.4.-Declaració de la ciutat com a lliure de desnonaments i desallotjaments. L’ajuntament s’ha de comprometre a intentar  travar legalment  tot desnonament  per  impagaments d’hipoteques.

6.5.-Penalització de les pràctiques de mobbing urbanístic.

ES DEMANA A L’AJUNTAMENT QUE FACI UN POSICIONAMENT PÚBLIC EN VERS AQUESTES DEMANDES:

1-Modificació de la Llei Electoral per garantir un sistema autènticament representatiu i proporcional que no discrimini cap força política ni cap voluntat social, on el vot en blanc, el nul i l’abstenció quedin patents amb les cadires buides que els correspongui per la seva quantia.

2-Establiment de mecanismes efectius que afavoreixin la democràcia: llistes obertes i desbloquejades, elecció directa dels regidors i regidores,  publicitat i transparència en el finançament dels partits.

3-Regidores i regidors veuran limitats a dos mandats el període màxim d’exercici del seu càrrec.

4-Ràpida resolució de les acusacions als representants polítics.

5-No a les retallades en ensenyament, que estan comportant un deteriorament de la  seva qualitat. Retalls en llum, calefacció, aigua, augment de ratio, disminució de plantilles, disminució del fons de  pensions del professorat,..

6-No a les retallades a sanitat,XXXXX

7-Descongelació de les Pensionsi recuperació del poder adquisitiu.

8-Oposició a la pujada de l’edat de jubilació.

9-No a la privatització dels serveis públics.

10-Dret de vot per a tots els immigrantsempadronats a la ciutat.

11-Donació en pagament dels habitatges per cancel·lar les hipoteques, de forma retroactiva des de l’inici de la crisi.

El moviment Indignats donarà suport als regidors i regidores que assumeixen aquestes demandes.

Anuncis

10 responses to “PROPOSTA D’OBJECTIUS LOCALS DEL MOVIMENT INDIGNATS DE SANTA COLOMA

 1. Es intolerable que existan cuatro espacios culturales : (Biblioteca Singuerlín, Auditori Can Roig i Torres, Teatre Sagarra y Central Escénica) que pertenecen al ayuntamiento con un espacio de bar sin ser utilizado.
  Por otro lado creo que la Central Escénica es un espacio con unas grandes instalaciones totalmente desaprovechado, se le debe buscar utilidad.

 2. Creació d’espais amb gestió municipal per a persones en situació d’emergència: menjador social, alberg, servei de dutxa i bugaderia.

 3. Reclamar transparència sobre en quines entitats bancàries opera l’Ajuntment i exigir que operin, al menys en part amb entitats de banca ètica.

 4. Resposta a Concha

  Amb això de la Banca Ètica en general cal anar amb compte. Quina ètica ha de tenir la banca? D’ètiques n’hi ha moltes i molt diferents.

  La ética del banquero es la ética del ladrón usurero.

  El que fa falta és un sistema de Caixes d’Estalvi públiques.

 5. Hola,
  Estic sense ulleres o sigui que tinc dificultats per fer arribar els meus comentaris però es podria almenys eliminar el llenguatge sexista, ja sabeu “persones immigrades” i no “immigrants”. Per cert, es diu niqab.
  Gràcies!

 6. SOBRE EL BURCA Y QITAB
  Cuando todavía no nos hemos liberado de las cadenas físicas, mentales… de la Iglesia Católica
  ¿En que no vamos a entretener?
  ¿En la difusión de otros conceptos represores?
  ¿De falsas morales?
  ¿De falsos conceptos éticos?
  Creo que mejor seria no ir contra natura, o pidamos que los que imponen como ley esos conceptos éticos y morales, se los pusieran ellos.
  Pienso seria mejor, pedir que nuestras fuerzas represoras, fueran con el rostro descubierto, no solo con la placa de identificación.
  SOBRE LA EXPROPIACION DE VIVIENDAS
  ¿Como podemos pedir “no al desahucio”, y nosotros pedir expropiación?
  Pidamos un mas elevado nivel de conciencia a esos propietarios.
  Pidamos compasión.
  Pidamos que se pongan los pisos vacios en alquiler.
  Un abrazo y suerte para todos.

 7. —-Lo mejor seria ke lucharamos para ke la juvilación fuera a los( 60 años)no por ello se tiene ke sentir una persona inutil ni mas mayor por juvilarse mas pronto, creo ke así la juventud ke esta parada i tiene edad de trabajar lo haga, ke tuviera mas oportunidad,— en sanidad… tanto en hospitales como en Ambulatorios poner mas medicos, mas infermeras ,mas auxiliares, mas de todo, …. no habrian tanta lista de espera i a los enfermos se les atenderia mucho mejor,,,
  —Sobre los peajes,,,, no mas subidas,i en verano las horas claves, donde se forman esos atascos infernales, ser obligatorio abrir las barreras, i no tener ke pagar,ya ganan suficiente durante todo el año, eso creooo….
  —hacer campos de futbol cesped,como minimo 2, con sus intalaciones correspondientes , todo, estaba en proyecto si no estoy mal informada pués ke el ayunatmiento, ke la generalitat, a kien corresponda se meje i nos den la ayuda para hacerlo, si es ke aki no hay, porke sabemos kien se llevo el dinero de akí, ke lo devuelva…. porke se ke tienen dinero de todos los contribullentes de santako, los impuestos ke pagamos ke no es poco, es demasiado ….i si kieren pueden….ke lo hagan.
  tambien hacer mas parkes, zonas para jugar a baloncesto, tenis etc.mas zona verde para ke la juventud pueda entretenerse en eso, no en drogas oh callejeando,…..tendran otras alternativas, i distracciones,…..kiero igualdad para los imigrantes pero lo ke no estoy deacuerdo es que an ayudado a los de fuera demasiado,a los imigrantes demasiadas ayudas i a los ke estamos aki , los ke tambien necesitamos, no les dan ni la mitat, derechos , siiii, pero para todos igual.—–los alkileres de los pisos ke los alkilen a un preció razonable, 200e como maximo, si un trabajador solo gana 1000E oh menos, como puede pagar 600 , 700 e, ¿de que come? , ¿de que vive?—-
  estoy indignada ante la educación ke se les da hoy en dia a los alumnos, yo no digo ke sean duros , pero ke es eso de ke cuando tienen x…. amolestaciones los hechen durante (1 semana a casita), ke es esto? donde se ha visto?, si tienen ke poner algun castigo, pues ke en horas de colegio les hagan limpiar, recojer, pintar, arreglar oh simplemente quedarse en la sala de guardia haciendo deveres, temas, etc…. aparte de todos los temas anteriores ke se an comentado, si keremos ke nuestra santako funcione, empecemos hacer akí , ke el ayuntamiento se moje, colabore,pidamos lo nuestro para poder arreglar lo demas, bueno es mi opinion, y gracias…………….ire diciendo, opinando.

 8. En referencia a un parque de viviendas de alquiler y Municipal, adjunto una experiència de Sant Sebastian.

  http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=769225

 9. En referencia a la vivienda, adjunto este enlace, donde podeis obtener información así como el redactado del derecho de la vivienda.

  http://bcn.vdevivienda.net/textos/carta-de-medidas-contra-la-violencia-inmobiliaria-y-urbanistica/

  Miguel

 10. Hola a tots,

  Em semblen molt boniques moltes de les vostres propostes, però només això: boniques (o romàntiques, també s’hi val). Moltes de les propostes que feu (sempre respectables) crec que són poc viables.

  Una major participació pública ha d’estar lligada a un augment de la participació estatal i per tant a un major pes de l’Estat del Benestar. Un major volum de l’Estat comporta una castració al creixement econòmic, donat per una menor incentivació a la iniciativa privada (la iniciativa privada, no oblidem, és la que financia al sector públic, si castrem encara més l’economia… qui treballarà????).

  Jo també em considero un indignat. Tinc 22 anys i un pla d’empresa que m’està costant molt dur-lo a terme, ja que les condicions que hi per obrir empreses, les rigideses del mercat laboral (no oblidem que a Cat/Esp tenim un model d’Estat de Benestar Mediterrani, que es basa en protegir molt l’ocupació… que no vol dir els ocupats), les lleis de societats… tot són dificultats, en comptes de facilitar el que necessitem: crear riquessa en la nostra demacrada economia.

  Indignats? jo em considero indignat, però em basso en controlar la corrupció, en lliberalitzar la economia, en que ens puguin donar més oportunitats per poder construïr amb les nostres mans un país millor, només necessitem que ens deixin fer i que no ens posin la traveta…

  pd: Apunts ràpids per les vostres propostes:

  1- Pel tema de baixar els sous dels polítics: sabieu que hi ha una molt estreta relació entre sous baixos de polítics i corrupció alta? com a qualsevol treball, si no et sents valorat, hi ha més incentiu a fer “trampes”, utilitarisme pur i dur.

  Jo, si m’oferisin un càrrec polític de responsabilitat per un sou normal, preferiria fer un treball “normal”, menys responsabiiltat pel mateix sou (o un sou semblant, que em recompensi aquests diners de menys a canvi d’un treball “més fàcil”).

  Tenim dels pitjors polítics d’Europa, i tenim els polítics dels pitjors valorats salarialment. Potser una cosa ve donada per l’altre, no? Segons això, potser la vostra proposta, potser seria pitjor el remei que la malaltia.

  2- D’acord amb el tema de tranparència.

  3- D’acord amb el tema de renovació dels governs, només s’ha de veure la cúpula que viu afincada al nostre ajuntament…

  4- Més participació pública? Estem disposats a assumir més impostos? O bé, estem dispostats a suportar aquest impost no oficial del que ningú parla, però tots suportem? Estic parlant de la inflació, que paguem pels dèficits vergonyossos que ens fiquen les nostres institucions.

  5- Parcialment d’acord amb alguns temes, com el tema de l’IBI. Jo tiraria per altres solucions, que no siguin a base d’impostos. Sabeu que si fiqueu un impost en un mercat amb una oferta tan inelàstica (com és el mercat immobiliari), aquest impost l’acaben pagant els compradors? és a dir, els joves que no podem permetren’s una llar per independitzar-nos, entre d’altres.

  Vagi per davant de tot: Respecto el vostre moviment, i el recolzo, com a demòcrata m’agrada tot el que sigui una reivindicació democràtica i pacífica. Tot moviment reivindicatiu sempre ha sigut beneficiós per a una societat desenvolupada, i clar està que els nostres administradors públics no ho han gestionat gens bé…

  De la mateixa manera, sé que el meu escrit no està igualment focalitzat que el vostre manifest, però crec que sempre és interessant mirar les coses per diferents vidres 🙂

  ànims!!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s