PROPOSTA D’OBJECTIUS LOCALS DEL MOVIMENT INDIGNATS DE SANTA COLOMA

** Aquest post el podeu trobar a la plana de demandes de minims, ja que el grup de comunicación creiem que es una info que cal estigui sempre accesible

Llegeix i assimila aqueste propostes, fes les esmenes i propostes de canvis pertinents i vine a comentar i votar-ho a l’assamblea de dilluns 6 de Juny de 2011.
Si no pots acudir, pots deixar la teva opinió als comentaris d’aquest post, a la bústia de suggeriments de la plaça o al nostre mail acampadagramenet@gmail.com

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

A presentar als regidors i regidores el dia de la presa de possessió del nou ajuntament l’11 de juny de 2011.

LLIBERTATS I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

El govern municipal no és democràtic pel sol fet d’haver estat elegit i funcionar segons el marc legal existent. Aquesta es una condició necessària però no suficient. Cal també que realitzi un conjunt de polítiques públiques que responguin a les demandes i necessitats dels ciutadans, que redueixin les desigualtats socials i territorials existents, que afavoreixin la participació de tothom en la vida ciutadana i que les seves actuacions estiguin sempre guiades per els interessos generals i no per servir interessos i privilegis d’individus o grups particulars. La dialèctica permanent entre Ajuntament i societat civil és una condició indispensable de la democràcia municipal.

– Plens oberts amb garantia de participació dels ciutadans i ciutadanes i en els quals estigui regulada la via per fer propostes que el plenari hagi de tenir en consideració.

– Elaboració de pressupostos participatius.

– Assemblees periòdiques amb les entitats dels barris per debatre els problemes dels barris i orientar inversions.

– Modificació de la Llei Electoral per garantir un sistema autènticament representatiu i proporcional que no discrimini cap força política ni cap voluntat social, on el vot en blanc i el nul quedin patents amb les cadires buides que els correspongui per la seva cuantia.

– Establiment de mecanismes efectius que afavoreixin la democràcia interna als partits polítics: llistes obertes (o desbloquejades), elecció directa dels regidors i regidores,  publicitat i transparència en el finançament dels partits.

– Regidores i regidors veuran limitats a dos mandats el periode màxim d’exercici del seu càrrec.

– Referèndums obligatoris i vinculants per a les qüestions de gran volada i sempre que el partit/s de govern vulguin aprovar qualsevol mesura contraria a la defensada en els seus programes electorals.

– Dissoldre l’actual Consell de Ciutat i fer-ne la crítica i autocrítica públiques.

– Buscar l’acord entre entitats i població en general i ajuntament per crear un nou model de consell/s de participació per grans temes permanents de ciutat, amb un reglament que garanteixi la representativitat i l’eficàcia (en cap cas els polítics o tècnics vinculats amb l’Ajuntament que participin en el consell representaran més del 20% dels membres i s’abstindran de votar quan es tracti de resolucions adreçades al govern municipal).

-La Ràdio Municipal té un gran potencial ciutadà. No ha de dependre de l’Ajuntament (actualment depèn de la direcció de comunicació municipal). L’Ajuntament disposarà de programes propis, però també els grups polítics, les entitats, els col·lectius ciutadans, etc.

No més privilegis per a polítics

Els ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma que accedeixin a l’ajuntament en qualitat de representants polítics han de ser servidors del poble i no gaudir de privilegis derivats de l’exercici del seu càrrec.

– Transparència econòmica: regidors i regidores i tècnics de més nivell han de tenir sou públic. Aquest no serà el que sense límit s’aprovin els membres del consistori a si mateixos. Estarà en relació amb al sou mitjà de la resta de treballadors i treballadores.

– Supressió dels privilegis en el pagament d’impostos, dietes, anys de cotització i pensions.

– Prohibició de pensió superior a la pensió màxima establerta per a la resta dels ciutadans i ciutadanes.

– Supressió de la seva immunitat jurídica i de prescripció per als casos de corrupció. Cessament de les i els polítics corruptes. Impossibilitat de presentació a eleccions en cas de sentència ferma.

Sous dignes i SERVEIS PUBLICS DE QUALITAT

La població colomenca pateix amb duresa la pèrdua de drets que comporten les retallades i són evidents els perills de fragmentació social.

–Polítiques de cohesió social als barris amb alt percentatge d’immigració: inversions, creació de llocs de treball impulsats per obres públiques des de l’ajuntament, contractació d’aturats de la localitat, les inversions en obra pública que no es concedeixin a empreses privades (les ha de realitzar el propi ajuntament i sota control de la ciutadania a través de canals de participació, n’hi ha prou de crear empreses com Gramepark).

– Retirada de les retallades plantejades pel govern de la Generalitat. Retirada dels plans d’austeritat i retallades que afectin als serveis públics a nivell estatal, europeu i global.

IMMIGRACIÓ

Tot a partint de la idea de que tothom ha de ser igual en drets i deures, contatem que els immigrants sovint no gaudeixen de tots els drets i estan entre els més desafavorits per l’impacte de la crisi.

– L’administració local ha de cobrir necessitats dels immigrants pel que fa a informació i formació (escoles d’adults suficientes per a tothom), “rutes” a les administracions, mediacions, traducció,…

– Tothom ha de tenir dret a estar empadronat.

– L’ajuntament no ha de posar traves a l’informe d’arrelament, a més de ser transparent pel que fa als criteris que utilitza i evitar, sempre, utilitzar-lo com a arma per a “castigar” els sense papers.

– L’ajuntament ha d’aixecar la prohibició del burca i el qitab, a més d’impedir altres prohibicions que siguin un atac directe vers la diferència, sigui del tipus que sigui.

– L’ajuntament ha d’abordar el problema dels pisos sobreocupats evitant la intervenció policial; pel que fa a l’habitatge, a més, ha de propiciar que no es dificulti l’accés a l’habitatge per xenofòbia.

– S’ha de mantenir una actitud activa des de l’administració local per fer front als falsos rumors referits a la immigració. S’han de desenvolupar campanyes d’informació i sensibilització sobre el fet migratori.

– S’han de fer millores urbanístiques als barris més densos.

– L’administració local ha d’afavorir la participació conjunta d’entitats, fent activitats als barris que afavoreixin l’intercanvi comunitari.

– Dret de vot per a tots els immigrants empadronats a la ciutat.

-Repensar, d’acord amb la ciutadania i entitats, el Pla de Convivència i impulsar de manera vigorosa un de nou.

Dret a l’habitatge

Segons la constitució espanyola tots els habitants tenen dret a una vivenda digna i adient. La crisi ha disparat el nombre de desnonaments i la ciutadania i els seus servidors, regidores i regidors, hi han d’estar alerta.

–Control per l’ajuntament de l’especulació del sòl en la nostra  localitat:  habitatge  social municipalitzat  sòl  com a condició necessària.
– Desenvolupament de polítiques contràries a l’especulació immobiliària amb la participació d’entitats i ciutadans.

– L’ajuntament s’ha de comprometre  a  tractar  d’obstaculitzar  legalment  tot desnonament  per  impagaments d’hipoteques.

– Donació en pagament de les vivendes per cancelar les hipoteques, de forma retroactiva des de l’inici de la crisi.

– Declaració de les ciutats com a lliures de desnonaments i desallotjaments.

– Expropiació de les vivendes en desús que no s’han venut per augmentar el parc públic de vivenda en règim de lloguer social.

– Penalització de les pràctiques de mobbing.

El moviment Indignats donarà suport als regidors i regidores que assumeixen aquestes demandes.

Anuncis

8 responses to “PROPOSTA D’OBJECTIUS LOCALS DEL MOVIMENT INDIGNATS DE SANTA COLOMA

 1. En el punt de Modificació de la Llei Electoral: el vot nul no pot ser vàlid ja que precisament per això és nul. Per tant, jo trauria la referència al vot nul del text.

  Què vol dir que la Radio Municipal no ha de dependre de l’Ajuntament? Voleu privatitzar-la? S’ha d’aclarir aquest punt.

  Discrepo de la no prescripció de delictes per als polítics.

  En l’apartat d’immigració es tracten temes generals que afecten a tota la població com si fossin específics del col·lectiu de persones migrades. Jo suprimiria l’apartat i repartiria els punts en altres apartats.

  En general seria més concret i precís en les reivindicacions ja que la majoria d’elles admeten múltiple interpretació i poden sortir al revés del que es pretén.

 2. mmm la libre elecccion de concejales quien dice que sea más democràtica?
  desde cuándo las listas abiertas y los possibles transfuguismos són una democracia más participativa.
  la politica la hacen los colectivos no las personas

 3. Coincideixo amb el comentari de uno. NO vull ni llistes obertes ni elecció directa de regidors. Això no seria democràcia, seria personalisme. Crec que és més democràtic votar a un projecte polític que a una persona. O sigui que la meva esmena és eliminar aquest punt excepte pel que fa referència a la transparència en el finançament.

 4. – Supressió de la seva immunitat jurídica i de prescripció per als casos de corrupció. Cessament de les i els polítics corruptes. Impossibilitat de presentació a eleccions en cas de sentència ferma:

  La inmunitat jurídica no és un xec en blanc (només vol dir que no pot ser jutjat per un tribunal convencional), també és una garantia contra falses denúncies als polítics honrats. En cas de sentència ferma han de ser inhabilitats per qualsevol càrrec públic (tampoc han de ser funcionaris).

  Manca un apartat sobre els impostos que calen per pagar el que demanem:
  – Supressió dels impostos indirectes. Els currants dediquem el 100% dels diners disponibles cada mes a consum, ens claven fins un 18% d’IVA sobre uns diners que ja han pagat anteriorment l’IRPF. Els adinerats dediquen una part menor a consum i una superior a inversió.
  – Recuperació dels impostos de Patrimoni i Successions.
  – IRPF: Increment dels tipus per les rendes altes. Sumar en un únic concepte tots els ingressos, provinguin del treball, lloguer, rendes del capital, …
  – Increment dels tipus de l’Impost de Societats

 5. -No més privilegis per a polítics ni corruptes:
  Exigir la devolución de lo robado al patrimonio colectivo (comisiones ilegales, alteración en beneficio propio del precio de los bienes, etc…), procediendo al embargo de sus bienes hasta cancelar el fraude cometido.

  -Inmigració:
  La libertad religiosa y todos los signos externos que manifiesta (burca), deben ser circunscritos al espacio donde se profese la fé. Se ha de exigir también en este apartado el art. 16.3 de la Constitución.
  Igualdad de Derechos y obligaciones para todas la personas que habitan Sta. Coloma.
  Evitar la aparición de guetos, mediante medidas orientadas en esa dirección.

  Dret a l’habitatge:
  Publicación, penalización con impuestos (pero no Expropiación, salvo interés general), y negociación con los propietarios para que accedan a inclusión en la bolsa de alquiler municipal, de toda vivienda vacia existente en Sta. Coloma.
  Contrución de un Albergue tal como está aprobado en el acuerdo del ARE en los terrenos de la Bastida.

  Treball i Economía:
  El Ajuntamiento pedirá fondos a la Generalitat y el Estado para los planes de ocupación, los cuales serán destinados a los proyectos que cuenten con mayor unanimidad dentro de los canales nuevos de participación que se creen y repartidos entre los parados de la ciudad que más lo necesiten según criterios objetivos.
  Impulsar Talleres de formación operacional con los jóvenes parados de nuestra cuidad en áreas como: Fontanería, Electricidad, Albañileria, Soldador, Carpintería, buscando la experiencia de cuantos profesionales jubilados se ofrezcan para transmitir sus conocimientos en estos cursillos, y compensando de diferentes formas su altruismo con la sociedad colomense.

 6. En general, la proposta d’objectius locals em sembla massa tímida. Considero que l’objectiu final d’aquest moviment ha de ser aconseguir una democràcia participativa, la qual cosa significa no participar en plens oberts de l’ajuntament per fer propostes sino participar en assemblees la decisió de les quals sigui vinculant per a l’ajuntament en qüestions locals que afectin directament la ciutadania: projectes urbanístics, programes d’actuació als barris, plans d’entorn… El plenari de l’Ajuntament no ha de “tenir en consideració” les propostes de la gent reunida en assemblea, sinó acatar-les.

 7. Retroenllaç: Acta Asamblea 4/06/2011 |

 8. ¡INDIGNAOS! Luchad, para salvar los logros democráticos basados en valores éticos, de justicia y libertad. Para distinguir entre opinión pública y opinión mediática, para no sucumbir al engaño propagandístico. “Los MEDIOS DE COMUNICACIÓN” están en manos de la gente pudiente”, Y yo añado: ¿quién es la gente pudiente? Los que se han “APODERADO” de lo que es de “todos”. Y como es de todos, es nuestro derecho y nuestro deber “RECUPERARLO”.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s